Katalog

Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů
Ilona Rozehnalová
Antikvariát a klub Fiducia
logo-symbol-eantik--gre-cz

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Provozovatelem internetových obchodů E-antikvariat.com, Antikfiducia.com a Antikvariaty.com je Ilona Rozehnalová, IČO: 68160640 se sídlem Nádražní 30, 70200 Ostrava.  

Tituly jsou popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí a prodávají se ve stavu, v jakém byly zařazeny do prodeje. Popis proto nelze považovat za právní ručení a nemohou být s odvoláním na něj vznášeny reklamace.

Všechny tituly je možné si osobně prohlédnout v naší kamenné prodejně v Ostravě na Nádražní 30 (dále jen kamenná prodejna).

Při více objednávkách na jeden a tentýž titul má přednost zákazník v naší kamenné prodejně, dále objednávky vyřizujeme v tom pořadí, v jakém jsme je obdrželi. Nebudeme-li mít všechny objednané tituly k dispozici, budeme Vás o této skutečnosti ještě před vyřízením objednávky informovat.

Tituly zasíláme řádně zabalené a pojištěné. Za škody způsobené přepravou neručíme, poškozenou zásilku je nutno reklamovat ihned při převzetí u přepravce.

Odstoupení od smlouvy

Oznámení reklamace je možné emailem, telefonicky nebo osobně v naší kamenné prodejně. Reklamované zboží přijímáme v naší kamenné prodejně nebo poštou. Zboží vrácené poštou je nutno zaslat na naši adresu doporučeně, bez doběrečného. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Náklady spojené s vrácením zboží nehradíme. Kontakty pro vyřizování reklamací naleznete v sekci Kontakt podsekci O prodejci.

Odstoupení od smlouvy se řídí § 1829 až § 1838 občanského zákoníku:

§ 1829 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. (2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1830 Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. (2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. (2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1833 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

§ 1834 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1835 Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

§ 1836 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.

§ 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

§ 1838 Neobjednané plnění Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení 

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: 

Provozovatelem internetových obchodů E-antikvariat.com, Antikfiducia.com a Antikvariaty.com (dále jen Provozovatel) je Ilona Rozehnalová, IČO: 68160640 se sídlem Nádražní 30, 70200 Ostrava.  

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, titul, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění Provozovatele, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby. 

2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. 

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy: 

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy 

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby. 

5. Provozovatel je fyzickou osobou podnikající, která provozuje tyto internetové obchody za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamennou prodejnu v Ostravě na Nádražní 30. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, za účelem či účely uvedenými níže v čl. II.  

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů 

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely

a) plnění smlouvy, případně jiného závazku:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu

b) splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c) oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

d) zajištění fungování internetových obchodů Provozovatele:

Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies jsou nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. 

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.  

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka,  služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování internetových obchodů a další služby v souvislosti s provozováním internetových obchodů,

zajišťující služby za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů

c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů

d) na omezení zpracování Osobních údajů

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

f)  právo na přenos osobních údajů na jiného správce

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit  na adrese info@antikfiducia.com.

3. Práva na výmaz a omezení zpracování osobních údajů není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) . Právo na výmaz je pouze u zasílání obchodních sdělení, kde je možné uplatnění všech práv v bodu 1, tohoto článku.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@antikfiducia.com.

vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@antikfiducia.com, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím dopisu s úředně ověřeným podpisem na adresu Antikvariát a klub Fiducia, Ilona Rozehnalová, Nádražní 30, 70200 Ostrava. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018 

Provozovatel těchto internetových obchodů je zároveň provozovatelem kamenné prodejny v Ostravě na Nádražní ulici. Tato prodejna je monitorována kamerovým systémem.  Tyto kamerové záznamy zpracovává pouze Provozovatel. Doba uchování záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku Provozovatele.

 


O prodejci
Kontakt

Katalog